تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 15  دی ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
18  دی ماه  1400
برگزاری کنفرانس 30  دی ماه  1400