تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 07  اسفند ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
11  اسفند ماه  1400
برگزاری کنفرانس 18  اسفند ماه  1400