تاریخ های مهم

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 10 اردیبهشت ماه 1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) :12 اردیبهشت ماه 1400

برگزاری کنفرانس : 22 اردیبهشت ماه 1400