تاریخ های مهم
آخرین مهلت ارسال مقالات 17  مهر ماه  1400
ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه
19  مهر ماه  1400
برگزاری کنفرانس 30  مهر ماه  1400