اطلاعیه 8-تمدید تاریخ برگزاری و ارسال مقاله(اسفند 1400)
1400/10/21


نظر به استقبال گسترده و همچنین تقاضای تعداد زیادی از نویسندگان و پژوهشگران جهت تکمیل و ارسال مقاله ، با توجه به برگزاری کنفرانس بصورت حضوری ، طبق تصمیم شورای سیاستگزاری تاریخ ها تمدید گردید.

 

آخرین مهلت ارسال مقالات : 07 اسفند ماه  1400

ثبت نام کامل  (پرداخت هزینه) : 11 اسفند ماه  1400

برگزاری کنفرانس : 18 اسفند ماه  1400

 

* نکات :

- عزیزانی که قصد حضور دارند بهتر است که ثبت نام خود را به روزهای آخر موکول ننمایند . دبیرخانه سعی در برنامه ریزی هر چه دقیق تر دارد.

- جهت تنظیم برنامه سفر و رزرو تور حتما با دبیرخانه هماهنگ نمایید تا با توجه به تجارب ما و شرایط خاص سفرهای خارجی در حال حاضر ، مشکلی متوجه شرکت کنندگان کنفرانس نباشد. دبیرخانه سعی در تنظیم برنامه سفر با کمترین هزینه ها و بهترین کیفیت را دارد.

- هزینه های تور و مسافرت به عهده خود فرد شرکت کننده ست ، بدیهی ست هزینه حضور در همایش مجزاست .

با کلیک هزینه های شرکت در همایش را مشاهده نمایید.